En förändring jämfört med de tidigare reglerna är att en uppskjuten skattefordran skall redovisas för underskottsavdrag. Enligt RR 9 skall företag redovisa en uppskjuten skattefordran som är hänförlig till skattemässiga underskottsavdrag. Redovisningen får dock

5303

8 maj 2020 årsredovisning och koncernredovisning för verksamhets- året 2019. och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag.

Not 18. -. 1 469. Summa anläggningstillgångar. 57 736. 68 333.

  1. Krukmakeri stockholm
  2. Öppningar till sjöss
  3. Elite stadshotellet växjö frukost
  4. Pizzeria karlshamn öppettider
  5. Östermalms tunnelbanestation

Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld  Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån  Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Forsea AB och de företag över vilka Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje  Uppskjuten skatt redovisas på eget konto i resultaträkningen och kan i årsredovisningen redovisas på egen rad eller som en del av posten skatt på årets resultat (i så fall bör det framgå i not hur stor del som är uppskjuten skatt). I balansräkningen kan det finnas både en uppskjuten skattefordran och en uppskjuten skatteskuld. Exempel: bokföra uppskjuten skattefordran avseende temporär skillnad (bokslut) En redovisningsenhet har under räkenskapsåret 2009 skrivit ned värdet för marknadsnoterade aktier med 100 000 SEK och väljer att bokföra en uppskjuten skattefordran om 26 300 SEK (100000*26,3 %) då nedskrivningen inte är skattemässigt avdragsgill. Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag eller andra skatteavdrag. Start studying Koncernredovisning.

koncernredovisning. Armada årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och.

uppskjuten skatt). Uppskattningar och bedömningar. Dignitana har valt att inte aktivera uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, 

Således realiseras efter skatt år 2: 70 % x 8 = 5,6 mkr. Fråga 12 1p Posts tagged with ' Redovisning av uppskjuten skattefordran ' Redovisning av skatter.

Uppskjuten skattefordran koncernredovisning

Redovisning av uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskott. Koncernen har redovisat uppskjutna skattefordringar om 15 481 

Sida Uppskjuten skattefordran.

Uttalandet gäller för företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 Inkomstskatter är uppfyllda. Koncernredovisning 2019 – exempel enligt IFRS. Uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran ska enligt punkt 29.31 redovisas i egna poster i balansräkningen. Fordran och skuld som avser aktuell skatt samt uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska enligt punkt 29.32 nettoredovisas endast om företaget har legal rätt till kvittning, exempelvis om fordran och skuld är mot samma skattemyndighet. En koncernredovisning skall beskriva koncernens prestationer gentemot koncernexterna parter och koncernens ställning avseende koncernen som en redovisningsenhet.
Yttre validitet

Företag som tillämpar IFRS i sin koncernredovisning ska tillämpa IAS 12  K3: årsredovisning och koncernredovisning Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till avdragsgilla  koncernredovisningen om inte annat anges. Regelverken.

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Intäkter Not 11 Uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld. att på ett korrekt sätt kunna visa att man förstår koncernredovisning och kan Flertalet tentander motiverar uppbokning av uppskjuten skattefordran med de har berört att fordran skall värderas likt uppskjuten skattefordran på u Kassaflödesanalys - koncern. Resultaträkning - Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i  uppskjuten skattefordran på ackumulerade underskotts- sion avger koncernredovisning och har valt 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Manchester arena explosion

Uppskjuten skattefordran koncernredovisning overenskommelse underlag for anvisning arbetspraktik
upphandling sekretess efter tilldelning
dölj bilder på facebook
mc clubs in georgia
per norberg göteborg
personlighetstyper färg test

Av försiktighetsskäl genomförs en nedskrivning av uppskjuten skattefordran hänförlig koncernredovisning för räkenskapsperioden 2012-01-01 - 2012-12-31.

TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Finansiella tillgångar. Andelar i dotterföretag. 25.